Demokratiutveckling

 

DEMOKRATIUTVECKLING

 

Problemet med dagens västerländska demokratier är att de kämpar både med effektiviteten och legimiteten. I nästan alla länder är den parlamentariska situationen sådan efter ett val att regeringsbildningen tar väldigt lång tid. Komparativa studier av representativa regeringar har tittat närmare på den elektorala ”belöningen” i Europa. Det visar sig att - sedan millennieskiftet - tappar regeringspartierna  8 procent och mer i kommande val. I de allmänna val som genomfördes i Finland, Nederländerna och Irland nyligen förlorade regeringspartierna 11, 15 respektive 27 procent av sina väljare. Dessutom går regerandet allt trögare och viktiga frågor hamnar i långbänk och utsätts för profileringsiver och handlingsförlamning: skolan, äldreomsorgen, gängproblematiken, integrationen, hedersrelaterat våld, infrastruktur och landsbygden för att nämna några.

 

 

demokratie 1536630 480 1

 

 

INCIDENTIALISMEN 

 

Utvecklingen att incidentialismen tar allt större utrymme inom poltiken är oroande. Att ta itu med strukturella hinder och förmedla insikter i verkliga problem får stå åt sidan när delar av media överexponerar incidenter i en ambition att skapa futila konflikter för att öka klick, läs- och tittarsiffror och omsättning. 

Den moderna propangandan i form av troll- och arméfrabriker försöker ständigt påverka oss i syfte att splittra och söndra. Det är framförallt stormakterna som i demagogisk anda vill flytta fokus och genom manipulation destabilisera väst. 

 

 mobile phone 1087845 1280

 

INKLUDERING OCH VÄRDIGHET

 

Engagemanget på sociala medier för politiska frågor är stort. Hur energin i engagemanget kanaliseras är beroende på hur stor tilliten till det politiska systemet är. Varje politiskt system går en balansgång mellan effektivitet och legimitet. Effektiviteten handlar om hur fort och proffesionellt olika problem löses. Legimiteten handlar om huruvida medborgarna accepterar lösningarna. I demokratiska system bygger både effektivitet och legimitet på inkludering och värdighet. 

Nyliberalismens positiva sida är att globaliserimgen sedan 1980-talet har inneburit att ca 1,3 miljarder fler människor har tagit sig ur fattigdomen.  Baksidan av myntet har också bidragit till att många människor i väst under denna period på grund av outsourcing kännt sig alltmer exkluderade. En känsla av maktlöshet sprider sig som har resulterat i besvikelse, frustration och ilska. Geografiskt hittar vi dessa människor framförallt på landsbygden, på bruksorter och i förorterna.

 

baby 20339 340

 

 

POLARISERING & DEMAGOGI

 

Beskrivningen till vänster är perfekt grogrund för populister som söker sina väljare i miljöer präglade av frustration. Deras kommunikativa budskap är enkla och lockande, ofta i kombination med att peka ut syndabockar. Vanligt tema är att ställa etablissemanget mot folket och självklart är populisten och demagogen folkets man. Budskapen tål dock ingen närmare granskning och de skyr komplexitet. Vi kan se att populistiska partier har vunnit alltmer mark i allmänna val de senaste 20-30 åren. En utveckling som är vanlig när demokratin inte klarar att hantera sina viktigaste värdeparametrar: inkludering och värdighet.  

 

 ladda ned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGITIM OCH  EFFEKTIV

 

På The Heapple tror vi på det livslånga lärandet. Vi behöver oftare lära av, lära om och lära nytt! Och detta är något som pågår hela livet. Lärandet handlar dels om att anpassa sig till olika omständigheter; hantera både framgångar och förluster, dels om krav på grund av omvärldsförändringar.

I den digitala världen händer allt fort och vi vill med vårt koncept bidra till en höjd kollektiv bildningsnivå där vi fattar beslut grundade på sunt förnuft.

Grund- och Nutidsbildning är viktiga inslag i det Livslånga lärandet. Bildningsaktiviteter föregås alltid av ett processarbete som sker under rubriken Underbara Visioner.

 

hand 1917895 1280

 

 

BILDNINGSREVOLUTIONEN

 

Bildningsrevolutionen hänger ihop med vår historia, livslångt lärande och demokratiutveckling och börjar med särskilda bildningsaktiviteter till politiker och fortsätter med bildningsaktiviteter till allmänheten. Bildningsrevolutionen kan börja i Värmland. Konceptidén finns men hjälp behövs från forskarsamhället för att helheten ska falla på plats och politisk insikt och mod behövs för implementering och genomförande.

 

 

 

 

 human 995562 1280