Blogg

Offensiva Karlstad Värmland - Vår vision: Karlstad 150 000 invånare 2040

Bloggning i vår visions anda

Kommentarer till Värmlandsstrategin 2040

Kommentarer till Värmlandsstrategin 2040

Strategins utgångspunkter

Den danske filosofen Sören Kierkegaard skrev: ”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon."

 

Kierkegaards filosofi gäller inte enbart en enskild människa utan också en kohort av 282 414 värmlänningar med sin historia, traditioner, värderingar och attityder, vilka kan sammanfattas värmlänningarnas sociala kultur.

 

Continue reading
  152 Hits
  0 Comments
152 Hits
0 Comments

Kompetensresursen - ett konkret remissvar som ger bättre tillväxt

Kompetensresursen stärker intäkterna i Värmland med mellan 150 till 200 miljoner och minskar det ekonomiska biståndet

Kompetensresursen* är en del av Offensiva Karlstad Värmlands strategi som berör två av våra huvudområden: Humankapitalet, Människan först och Företagande, En spirande entreprenörskapskultur. Detta remissvar visar ett konkret exempel på en operativ funktion som kan verkställas på kort tid. Det behövs en operativ aktör och en primus motor!

*Kompetensresursen är ett samlingsnamn i vår Strategikartbild. Hierarkisk placering: humankapitalet/kompetenspaket/kompetensresursen

 

Tre huvuduppgifter                                                                                                                                                                                         

Kompetensresursen är en social och tillväxtorienterad satsning med tre huvuduppgifter:

 1. tillhandahålla arbetsmarknaden arbetskraft som matchar dess behov
 2. öka tillväxten genom fler företag och expansion av befintliga
 3. genom andra chansen kvalificera arbetskraft till Kompetensresursen

 

Match2Job och Lärling                                                                                                                                                       

Detta remissvar handlar om nr 1 ovan. Konceptet Match2Job förstärkte skatteintäkterna i länet och ytterligare grädde på moset blev det ekonomiska bistånd som inte behövde utbetalas. Samtidigt slog projektet hål på myter och fördomar.

Continue reading
  169 Hits
  0 Comments
169 Hits
0 Comments

Bildningsrevolutionen - vägen framåt för Värmland

Bildningsrevolutionen - vägen framåt för Värmland

Bildningsrevolutionen börjar i Värmland - politikens effektivitet och legitimitet

I tidigare remissvar fokuserade vi på bl.a. orsaken till Värmlands bekymmersamma läge och vi nämnde vår satsning på humankapitalet och Bildningsrevolutionen. För att komma tillrätta med problemen behövs ett paradigmskifte i attityd. Ja, det behövs inte bara i Värmland, behovet är stort och på många områden akut på riksnivå. Man kan tvista om när den negativa trenden inleddes men låt oss se början på 1990-talet som starten och två reformer får tjäna som symbolik: skolan och äldrevården. Det politiska ledarskapet förtjänar beröm för den samhällsbyggnad som skedde under större delen av 1900-talet men är också orsaken till det den negativa utveckling som pågår sedan 2000-talet på vissa områden och som gör att lokaltilliten på vissa orter rasar. 

Som land står Sverige fortfarande starkt, vi hävdar oss väl i de flesta internationella mätningar och vi har en stark ekonomi. Men det grepp som Seg- och tröghetskulturen har om våra politiker måste lösas upp och transformeras till en Spirande entreprenörskapskultur präglad av praktik, resultat och ansvar.  

Det handlar inte om att politiker som individer är dumma eller obegåvade. Tvärtom! De politiker jag känner är omdömesfulla människor: kloka, trevliga och sympatiska personer som vill väl. Men som kollektiv betraktat så har den politiska kulturen och dess strukturer utvecklats i en riktning som hämmar effektiviteten och konsekvensen blir att legitimiteten sjunker.  

Innehåll:

- Det politiska landskapet

Continue reading
  220 Hits
  0 Comments
220 Hits
0 Comments

Strategikartbild med förstorad mittendel (scrolla ner)

Strategikartbild med förstorad mittendel (scrolla ner)

 

 

 

  206 Hits
  0 Comments
206 Hits
0 Comments

Ljuset i mörkret, Karlstads korta trend ser stark ut ... vårt remissvar siktar på 4,1 miljarder i ökad lönesumma

Ljuset i mörkret, Karlstads korta trend ser stark ut ... vårt remissvar siktar på 4,1 miljarder i ökad lönesumma

 

Karlstads tvåårstrend ser stark ut - kan vara en början på en vändning för Värmland? 

Tvåårstrenden för Karlstads befolkningsutveckling ser lovande ut och kanske kan det vara ett embryo för att vända Värmlands negativa utveckling. Våra remissvar på Värmlandsstrategin siktar mot en ökad lönesumma på 4,1 miljarder för länet med 2016 som utgångspunkt. Vi ser framför oss ett omfattande förändringsarbete! Energin i vår optimism och framtidstro vill vi kanalisera i en satsning på humankapitalet!

 

      

 


 

Continue reading
  314 Hits
  0 Comments
314 Hits
0 Comments

Vi sätter människan först!

Vi sätter människan först!

20-talet, en tidslucka med stora möjligheter för Värmland 

Det här är en introduktion till en serie remissinlägg på den nya värmlandsstrategin. Nedan vår strategiska kartbild mot 2040 som kommer kompletteras med mer konkreta framtidsorienterade textmassor som relaterar till den historiska resultatutvecklingen, det politiska ledarskapet och visioner och mål. Vår övergripande ambition är att förbättra BRP (bruttoregionalprodukten) per capita. Bättre tillväxt leder till godare välstånd och högre livskvalité för värmlänningen om våra politiker förvaltar de ökade skatteintäkterna på ett klokt sätt. 

 

 

Låt oss börja med lite sortering - politiken har det övergripande ansvaret            

Det politiska ledarskapet har skyldigheter som ytterst landar i vår konstitution (som i Sverige närmast kommer till uttryck i regeringsformen) och det är genom fria val vi ger våra politiker ett hedersuppdrag vart fjärde år, att förvalta makten. Den offentliga makten i Sverige utgår från folket och maktutövning utövas under lagarna. Paragraf 2 i regeringsformen anger på vilket sätt makten ska utövas och det övergripande är respekten för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Lite kortfattat påstår vi att den resterande textmassan i denna paragraf gör gällande att lagarna ska genomsyras och utövas under de mänskliga rättigheternas artiklar. Paragrafen har stort fokus på den enskilde individen och hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Lagen om regionalt utvecklingsansvar föreskriver hur det regionala tillväxtarbetet ska gå till. Och återigen, vårt fokus primärt är att resultaten av vår strategiska plan ska landa i förbättringar för värmlänningarna!

 

Continue reading
  206 Hits
  0 Comments
206 Hits
0 Comments

Demokrati på medborgarnas villkor

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, och Anders Knape, ordförande i SKR, tillkännager ett ”gemensamt arbete med målet att vår demokrati ska stå stark även de kommande hundra åren” och förklara ”varför vi i Sverige valt det demokratiska system vi har”. År 1921 hölls det första andrakam-marvalet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Fem kvinnor valdes in i riksdagen.

 

Mera delaktighet

Initiativet som sådant är såklart lovvärt. Samtidigt finns i deras framställning en ton som skaver. Vi har hört den många gånger förut i historien. Hotad maktstruktur. Medborgarna är de onda och maktstrukturen de goda. Politikerna har lösningen i en maktstruktur som inte får rubbas. Medborgarna ska avväpnas med delaktighet, för vilken gång i ordningen kan man fråga sig. Det känns inte trovärdigt.

Vi i Tankesmedjan Offensiva Karlstad Värmland har det senaste decenniet engagerat oss djupt i samhällsutvecklingen när det gäller bla äldreomsorgen, livsmedelsförsörjningen, transportinfrastrukturen och övergripande regional utveckling. Vi har presenterat många konkreta förslag med utgångspunkt från våra rapporter, vilka vi till allra största delen finansierat själva. Vi möts hela tiden av ointresse och inte sällan negativ attityd. Det vi håller på med är politikernas fögderi och det ska vi inte ägna oss åt. Anders Knape som också är fullmäktiges ordförande i Karlstad kan i praktisk handling visa att han denna gång menar allvar med delaktighet.

 

Continue reading
  399 Hits
  0 Comments
399 Hits
0 Comments

Kina inspirerar

 

Det senaste årtiondet har Kina byggt 25.000 km höghastighetsjärnväg, HSR (High Speed Railway). Det är långt mer än resten av världen tillsammans. Planerna är 38.000 km fram till 2025 och 45.000 km 2030. År 2018 körde Kina 2.600 tur- och returtåg per dygn.

Årtiondet före 2010, när Kina planerade sina HSR ökade antalet städer med mer än 250.000 innevånare från 376 till 451 och de med fler än 5 miljoner från 59 till 82. Kina hade problem med att persontrafik och godstransporter använde samma spår. Behov av nya transportsystem växte fram och förverkligades.

Just nu byggs världens genom tidernas största utvecklingskorridor, den Nya sidenvägen. Värmland kan välja att arbeta för HSR - 1.30 Oslo-Stockholm - och bli en offensiv aktör och del av denna utvecklingskorridor eller stå vid sidan om och fortsätta resan mot en perifer tillvaro i Europa och världen. 

Syftet med detta blogginlägg är att sprida kunskap om HSR och dess betydelse som katalysator för utvecklingskorridorer. 

Continue reading
  373 Hits
  0 Comments
373 Hits
0 Comments

Behöver vårt demokratiska system uppdateras?

Behöver vårt demokratiska system uppdateras?

Att den västerländska demokratin i kombination med marknadsekonomi har skapat de bästa samhällena i världshistorien är svårt att förneka. Åtminstone med mått som livslängd, hälsa, fattigdom, möjlighet att förverkliga sina drömmar o.s.v. Ändå ifrågasätts modellen nu mer än på länge. Varför? Innan vi ger oss in på en analys kan det vara skäl att notera att demokrati i allt högre grad har likställts med att välja. Frågan om allmän rösträtt i början av förra seklet blev en slags kulmen för val som själva kännetecknet på demokrati. Frågan nu är, räcker det? Skeendena pekar mot att det inte gör det.

 

Politiskt ledarskap - legitimitet och effektivitet 

Kvaliteten på politiskt ledarskap kan ses som en kombination av legitimitet och effektivitet. D.v.s. gillar befolkningen ledarskapet och förmår det att effektuera vad befolkningen önskar. Det vi ser runt omkring oss är framför allt en minskad legitimitet. Tecknen är tydliga. I många länder viker andelen röstande neråt. Misstänksamhet mot politiker växer. Efterfrågan på teknokrati, att överlåta besluten åt experter, ökar. Där finns också större hot mot demokratin med globala företag och internationella opolitiska institutioner, som tar över i grunden politiska beslut. EU är inte fritt från liknande tendenser, med övernationella funktioner som agerar vid sidan av politiken. Mest uppenbart är emellertid tillväxten av populistiska strömningar i många länder. Populism står här för uppfattningen att någon anser sig står för det som ”folket” vill till skillnad från allehanda eliter. Populisten anser sig ha rätt och behöver därmed inte ta hänsyn till andras uppfattningar. Där ligger ett frö till auktoritära system.

 

Demokratin är sårbar

Vår demokrati är inte skyddad från skadegörelse. Det går utmärkt att rösta fram auktoritära ledare som omformar de legala systemen efter sina huvuden. Just nu behöver vi inte gå längre än till Polen, Ungern eller litet längre bort Turkiet för att hitta talande exempel. Kriser av den typ vi genomlider nu tycks förstärka de antidemokratiska tendenserna. Efterfrågan på tvärsäkra uttalanden från experter ökar, även om experterna varierar. Likaså krav på kortsiktiga drastiska åtgärder som ger en illusion av handlingskraft och att man vet vad man gör. Bolsonaros tillskyndare bryr sig inte om ifall han har rätt eller fel. Det räcker med att han gör och säger något som passar anhängarnas uppfattningar. Den långsamma eftertänksamma demokratin förhånas.

Continue reading
  538 Hits
  0 Comments
538 Hits
0 Comments

Livsmedel - struktur med potential

strawberries-2563395__480

 

I projektet TENTacle formulerade vi en strategi för Karlstad/Värmland med tyngdpunkt på några potentiella styrkeområden. Ett av dem var livsmedel. Efter kommunikationer och samhällssäkerhet tar vi nu tag i nästa hävstång för ett framtida blomstrande Värmland.

 

Potential 

Livsmedel har en stor potential oavsett vilken vinkel vi väljer. Det är bestående, vi behöver mat. Det är i hög grad aktuellt utifrån frågan om självförsörjningsgrad. Det är ett område med nära nog oändliga variationsmöjligheter. Värmland har ett hyggligt utgångsläge. Vi har några stora företag som Löfbergs och Barilla (Wasabröd), flera medelstora som August Larsson (Hemgården), Grön Ko, Torfolks gård och Wermlandsmejeri samt inte minst en mängd (c:a 6 000) små företag i primärproduktion och hantverk. Utsikterna till expansion inom primärproduktionen är långt ifrån uttömda. Stora arealer ligger i träda, men skulle kunna återvinnas för odling eller betesmark. Vattenbruk är närmast helt outnyttjat. Resurserna ligger bara och väntar.

 

Styrkor 

Ser vi till historien har Värmland sin styrka i förädlingsledet. Det har försvagats på senare år, men kan återupprättas med satsning på expanderande marknader och utnyttjande av modern teknik. Vi ska inte heller glömma innovativa områden där t.ex. insekter och alger kan komma att bli viktiga råvaror.

 

Framtidsorientering 

En av våra kungstankar har varit att låta olika områden befrukta varandra. För livsmedelsindustri kan det vara tillverkning, IT och förpackning. För marknaden kan det vara en gemensam utveckling för turism, livsmedel och lansering av ett internationellt gångbart varumärke. Stuprören måste samla sig i en gemensam huvudledning.

Continue reading
  509 Hits
  0 Comments
509 Hits
0 Comments

Politisk järnväg ödesdigert för Värmland

Politisk järnväg ödesdigert för Värmland

Ska vi ha fortsatt politisk järnväg eller framgångsrik?                                

 

Nationella och regionala politikers hantering av järnvägsfrågan är ett belysande och nedslående exempel på begreppet paradigm. 

 

Paradigmen är ett tankemönster man inte alltid är medveten om. All problemlösning sker inom tankemönstrets ramar. Verksamheter och strukturer utformas utifrån paradigmen. Efterhand uppstår anomalier man inte förmår ta till sig eftersom man fastnat i sitt tankemönster eller att den utbredda föreställningen är så grundmurad att dess sanning är överordnad vad som motsäger den. Till slut uppstår en kris. Ett paradigmskifte inträder när någon bryter det etablerade tankemönstret och förklarar anomalin som en del i en felaktig föreställning och ett nytt tankemönster vinner gehör. 

 

Continue reading
  389 Hits
  0 Comments
389 Hits
0 Comments

Äntligen

Äntligen

 

Bravo! Äntligen, efter många års passivitet och ointresse engagerar sig nu Värmland i TEN-T´s Scan-Med korridor. 

TEN-T (Trans-European Transport Network) var huvudtemat i projektet TENTacle. Projektet skulle bidra till att stärka Östersjöregionens position i TEN-T. 23 projekt i 9 länder samarbetade med målet effektivare transporter. Här ingick bla Rail Baltica, Fehmanrn Bält, jättehubben i Kuovala, färjeförbindelser mellan Blekinge och Polen samt vårt norsksvenska projekt Central Scandinavia Borderland med målet bättre tågförbindelser mellan Norge och Sverige. Regionerna Blekinge, Örebro och Skåne deltog i TENTacle. Dåvarande politiska ledning i Region Värmland erbjöds att medverka, men tackade nej. Det var nästan 5 år sedan.

Syftet med korridorerna i TEN-T är att skapa välstånd och tillväxt genom snabbare och smidigare transporter av människor och gods mellan urbana noder. Det är alla transportslag och inte bara järnväg. Det handlar även om vägar, farleder, hamnar och flygplatser. Multimodalitet är en bärande idé. Det betyder att transportslagen är integrerade och förstärker varandra.                                

 

The Missing Link - Örebro till Oslo via Karlstad

I TENTacle drev vi intensivt med Bryssel att The Missing Link – Örebro till Oslo via Karlstad skulle anslutas till Scan – Med. De stötestenar vi upplevde var:

 • att Karlstad inte uppfattades som en tillräckligt intressant urban nod
 • att det regionala politiska intresset var för litet eftersom man inte var engagerad i EU-projektet TENTacle
 • samt att Norge inte är med i EU

Man kan få intrycket att det bara är att hämta EU-pengar om Scan – Med förlängs till Oslo. Men loggar man in på projektlistan så ser man att konkurrensen är hård. Projekten Fehmarn Bält och Brennerpasset slukar stora resurser.

 

E18 - pulsådern

E18 är idag pulsådern i korridoren mellan Oslo och Stockholm. Det är i denna pulsåder vi har en stor och snabbt växande befolkning och expansivt företagande. Det är omkring E18 vi ska förstärka korridoren multimodalt inklusive E18 från Valnäs.

Continue reading
  358 Hits
  0 Comments
358 Hits
0 Comments

Nu börjar bygget med vår Tillväxtkorridor! Vi ser slutet på Seg- och Tröghetskulturen och början på en Spirande Entreprenörskapskultur. Gemensam vision och mål är avgörande för framgång

Nu börjar bygget med vår Tillväxtkorridor!  Vi ser slutet på Seg- och Tröghetskulturen och början på en Spirande Entreprenörskapskultur. Gemensam vision och mål är avgörande för framgång

 

Underbara visioner och mål utgör vår gemensamma kartbild för vart vi ska

Nu börjar bygget med vår Tillväxtkorridor och avgörande är att vi har en gemensam målbild, ett slutmål. Det ska vara tydligt, enkelt att förstå och greppa för var och en. Strategin visar hur vi tar oss till målet och mätbarheten gör att vi enkelt kan se om vi är på rätt väg, vi får inte köra vilse! Vår devis är: vi måste göra rätt saker, vi måste göra sakerna rätt och vi måste få saker gjorda. Historiskt har det visat sig att vi är inte så bra på att "få saker gjorda". Om detta kan du läsa i vårt blogginlägg: 20-TALET, REVANSCHEN: EN TIDSLUCKA MED FANTASTISKA MÖJLIGHETER FÖR KARLSTAD VÄRMLAND.  När du scrollar ner kan du ta del av följande: 

Välkomsthälsning

Framtidsprocesser

Vision och mål

Tillväxtkorridorens viktigaste ingredienser

Continue reading
  1098 Hits
  0 Comments
1098 Hits
0 Comments

20-talet, revanschen: en tidslucka med fantastiska möjligheter för Karlstad Värmland

20-talet, revanschen: en tidslucka med fantastiska möjligheter för Karlstad Värmland

20-talet - Karlstad Värmland blir en offensiv aktör i ett interkontinentalt sammanhang

20-talet blir årtiondet då Seg- och Tröghetskulturen får ge vika för en kultur präglad av resultat och pragmatism och denna konvertering börjar på allvar i Värmland. Det är också årtiondet då vi ser slutet på den Funktionella dumheten då försiktighet och felminimering får ge vika för professionalitet och ansvarstagande. Underbara visioner bär frukt och konkreta resultat synliggörs!

Nu inleder vi vår bloggserie som handlar om Karlstad och Värmlands utveckling. Detta inspel är en form av introduktion och berör saker som vi behöver ta itu med som ligger nedärvt hos oss sedan lång tid tillbaka. 20-talet är en tidslucka som rätt hanterat kan innebära en vändpunkt av stora format om vi gör rätt saker, gör sakerna rätt och får saker gjort! En del av våra inspel kan implementeras direkt, andra kan ta något år och järnvägen tar 10-15 år med tillväxteffekter över hundra år in i framtiden! Välkomna! 

 

                       

 

Regional historisk utveckling

Kerstin Enflo är docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet och har specialiserat sig på regional utveckling. Hennes forskning visar att det gått utför med Värmland sedan1860 då vi bland 24 län (gamla länsindelningen) låg på 13:e plats och 2010 på plats 22 när det gäller BRP (bruttoregionalprodukten) per capita.

Continue reading
  564 Hits
  0 Comments
564 Hits
0 Comments

Livsmedelssektorn i Värmland

Livsmedelssektorn i Värmland

Kartläggning

År 2017 genomfördes en kartläggning av livsmedelssektorn i Värmland. Projektet genomfördes av företaget Attityd med stöd av EU.

Tabell 1 redovisar jordbrukets och livsmedelsindustrins storlek och förändring sedan 2013. Antalet anställda har sedan 2013 minskat i båda sektorerna och i livsmedelsindustrin har även omsättningen minskat. Minskningen i livsmedelsindustrin har till stor del sin förklaring i Konsum Värmlands avveckling av charkuteriet och bageriet i Karlstad under 2017.

Som jämförelse nedströms i förädlingskedjan har restaurangerna haft en helt annan utveckling, tabell 2. De goda tiderna kan förmodligen förklara utvecklingen. Utvecklingen inom det värmländska jord-bruket följer i stort Sveriges förändring. Dryckesindustrin är i Värmland en liten och växande bransch med 16 företag 2017 och endast 15 anställda. Omsättningen ökade med hela 58,9% mellan 2013 och 2017, medan den i Sverige minskade med 12,5%.

Tabell 1

 

Continue reading
  421 Hits
  0 Comments
421 Hits
0 Comments

Värmland behöver ny järnväg för höga hastigheter

Värmland behöver ny järnväg för höga hastigheter

Transportsystemen är fundamentet i en regions förmåga att konkurrera i sin omvärld och i fokus för Tankesmedjan Offensiva Karlstad Värmlands ambition att utveckla Värmland. Vårt intresse för transporter är järnväg för höga hastigheter i samarbete med Gränskommittén Värmland – Östfold.

Denna investering responderar på regionens utvecklingsbehov, är ett exempel på hur man kan finansiera ett infrastrukturellt projekt med privata medel parallellt som siktet är inställt på Agenda 2030 och har direkta och tydliga kopplingar till fem av FN´s 17 Globala mål. 

                                                           

Vårt arbete har fyra utgångspunkter

 • Perspektiv
 • Behov
 • Ekonomi
 • Klimat

 


Perspektiv


Perspektiv handlar om:

 • Geografi
 • Transportsystem
 • Demokrati.

Det geografiska perspektivet är den egna regionen i ett större sammanhang, som i Karlstad Värmland är korridoren från Stockholm till Oslo och därifrån till Göteborg samt ett ännu större sammanhang nationellt och internationellt.

Continue reading
  701 Hits
  0 Comments
701 Hits
0 Comments

Karlstad underlevererar och tappar mot jämförbara städer - vi tillhör bottenskiktet men potentialen är enorm

Karlstad underlevererar och tappar mot jämförbara städer - vi tillhör bottenskiktet men potentialen är enorm

 

Vår vision 

I vår vision bor det 150 000 invånare i Karlstad 2040. Vår resa mot visionen bygger på värdighet och inkludering, cirkulär tillväxt och välstånd och vår etiska moraliska kompass är de 17 Globala målen inom ramen för planetens gränser. 

Välståndsutvecklingen (som inkluderar välfärden) är beroende av en välutbildad befolkning, innovationer,  offensivt entreprenörskapsklimat och kloka investeringar. Då finns goda förutsättningar att generera en högre BRP (bruttoregionalprodukt) som leder till en högre BRP per capita. Högre BRP innebär mer skatteintäkter för kommuner och län i Värmland som klokt hanterat höjer välståndet för länets invånare på kort och lång sikt.

Klicka på boxarna nedan och se en tänkt befolkningsutveckling för Karlstad och "Storkommunen Karlstad". Passa på och ta del av visionen för Regionstaden också!

          

 

Resultat 

När vi i Offensiva Karlstad Värmland bedömer Karlstad och Värmlands utveckling gör vi det utifrån det politiska ledarskapets förmåga att leda oss in i framtiden. Vilka Underbara visioner och mål finns, hur ser strategierna ut, har vi rätt ledare, är organisationen strukturerad (genomförandekraft) för att åstadkomma resultat. Vi vill också försöka göra bedömningarna utifrån jämförelser som blir adekvata och ändamålsenliga. Därför blir det naturligt för oss att jämföra med andra län men självklart räknar vi bort de tre storstadslänen. Vi jämför Karlstad med 21 andra städer och använder oss av SKL:s kategorisering B3, större städer.  

Continue reading
  2348 Hits
  1 Comment
2348 Hits
1 Comment

Vart är vi på väg... Värmlands utveckling - Intermediärt tidsperspektiv

 

Värmland utifrån det Intermediära tidsperspektivet 

Här kommer ytterligare ett blogginlägg som kanske inte är så rolig att ta till sig. Att lära av historien ser vi emellertid som nödvändigt för att vi ska förstå vår nuvarande situation. Nu tittar vi närmare på det Intermediära tidsperspektivet i Värmland och då tittar vi som regel tillbaka 20-, 10- och fem år. Av pedagogiska skäl kan det ibland vara nödvändigt att täcka något längre tidsperiod. Vår avsikt är att se hur utvecklingen ser ut gentemot indikatorer som är viktiga och hur de korrelerar med de visioner och mål som finns. De indikationer vi följer upp i nuläget är Befolkningsutvecklingen och BRP (Bruttoregionalprodukten) per capita. Befolkningsutvecklingen speglar huruvida vi är ett attraktivt län som människor vill bo och verka i. BRP per capita speglar hur duktiga vi är på att producera tillväxt och välstånd. 

 

Länken mellan

Det Intermediära tidsperspektivet är länken mellan det lite längre Historiska tidperspektivet och nuläget. Om du klickar på boxarna nedan så kan du ta del av diagram och grafer som ger en snabb översiktsbild över vart vi är på väg! Det fina med det Intermediära tidsperspektivet är att det tydligt visar om vi har valt att göra rätt saker, gjort sakerna på rätt sätt och om saker har blivit utförda. Jämförelser görs gentemot de övriga länen och om vi bortser från storstadslänen finns det alltså förutsättningar att vi ska kunna hävda oss ganska väl. 

 

Befolkningsutvecklingen

Vi börjar med att titta närmare på befolkningsutvecklingen och tyvärr kan vi konstatera att trenden jämfört med det Historiska tidsperspektivet och övriga län är att vi fortsätter att minska vår befolkning. 

 

          

Continue reading
  878 Hits
  0 Comments
878 Hits
0 Comments

Demokratins kris och cyberkriget - Karlstad kan ta en proaktiv ledarroll

Det är politikerna som har ansvaret för demokratin. När förtroendet för politikerna sviktar då krisar demokratin.

 

Förtroendet brister


Novus redovisar att en majoritet, 55%, av svenska folket har lågt förtroende för det politiska ledarskapet. Allt fler anser att politikerna inte kan leverera lösningar på våra mycket allvarliga problem och är på väg att göra sig irrelevanta. 59% tror att barnen kommer att växa upp till ett sämre samhälle än det vi har i dag.


Den respekterade professorn Wilhelm Agrell skrev nyligen att ”vi måste agera för att rädda landet” och fortsätter ”det vi tvingas bevittna är ett slags smygande lågintensiv väpnad konflikt som är mer än bara ett stegvis ökande våld. Samhällets våldsmonopol, själva kännetecknet för en suverän fungerande statsmakt, har bit för bit gröpts ur och finns inte längre. Allt detta är djupt oroande och ohållbart, landet brister sönder i ett mycket fundamentalt avseende”.


Den före detta polischefen i New Jersey, Rick Fuentes, säger vid besök i Stockholm apropå skjutningarna att ”jag har jobbat inom polisen i 40 år och jag har aldrig hört eller sett något liknande”. När politikerna möts av en förtroendekris vill man gärna förvänta sig att de inkluderar folket i arbetet med problemen och därmed återvinner förtroende. Intrycket är emellertid att man håller sig på sin kant. Tillspetsat så är vi medborgare intressanta en månad var fjärde år. Däremellan ska vi helst hålla oss borta.

 

Continue reading
  468 Hits
  0 Comments
468 Hits
0 Comments

Värmlands historiska utveckling - "bortom go o gla" finns allvarliga utmaningar

 

Vår historiska utveckling

Här kommer ytterligare ett blogginlägg som kanske inte är så rolig att ta till sig. Att lära av historien ser vi emellertid som nödvändigt för att vi ska förstå vår nuvarande situation. Vår avsikt är att ge en bild över Värmlands utveckling under perioden 1860 till 2010 och i sammanhanget kan det vara bra att påminna om att ett antal strukturomvandlingar har skett under denna tidsepok. Vi täcker alltifrån inledningen på industrialiseringen och omvandlingen till tjänstesamhälle som påbörjades på 1960-talet och början på övergången till It-samhället i slutet på 1980-talet. Med detta inlägg vill mana till eftertanke och hoppas på självrannsakan för att få oss alla att inse att något drastiskt måste till! Potentialen finns men vi måste göra rätt saker, göra sakerna rätt och få saker gjort! Omvandlingen till AI-samhället har pågått en tid och vi måste agera snabbt om vi inte ska fortsätta tappa mark i förhållande till andra län.

 

Detta inlägg är ett i en serie blogginlägg som handlar den historiska utvecklingen för Värmland och Karlstad. Nästa blogg tittar vi närmare på det Intermediära tidsperspektivet som berör utvecklingen ur ett 20-, 10- och femårsperspektiv. Klicka här och ta del av det första inlägget ENTREPRENÖRSKAPSKLIMATET I BOTT - HÖG TID ATT VÄNDA UTVECKLINGEN )

i denna serie!

 

Continue reading
  865 Hits
  0 Comments
865 Hits
0 Comments

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://heapple.com/offensivakarlstadvarmland/